Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
In deze Voorwaarden wordt onder Bloem Atelier Lunaria verstaan, Bloem Atelier Lunaria, gevestigd op de Wadensteinsesteeg 2, te Herwijnen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten door Bloem Atelier Lunaria aan of aangegaan met derden. Ze staan vermeld op de website www.bloematelierlunaria.nl en op verzoek stuurt Bloem Atelier Lunaria ze per e-mail toe. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden bovengenoemde voorwaarden geaccepteerd door alle betrokken partijen. Afwijkende voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden en vervangen de huidige voorwaarden niet. Ze vullen ze alleen aan.

Aanbiedingen
Alle door of namens Bloem Atelier Lunaria gedane berichten over prijzen, leveringstermijnen, offertes e.d. hetzij mondeling of in de (sociale) media zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van Bloem Atelier Lunaria voor hem bindend.
Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor Bloem Atelier Lunaria tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Bloem Atelier Lunaria in rekening worden gebracht.

Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Bloem Atelier Lunaria dit de koper zo snel mogelijk per telefoon of e-mail met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Bloem Atelier Lunaria zijn verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Bloem Atelier Lunaria en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Bloem Atelier Lunaria gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Bloem Atelier Lunaria kunnen worden toegerekend.
Bloem Atelier Lunaria kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. . In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht: a. te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven; b. belemmerende maatregelen van overheidswege; c. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat. d. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen. e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Levering
De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Bloem Atelier Lunaria, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en zo Bloem Atelier Lunaria niet zelf vervoert, de vervoerder. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Tenzij voor zover hierover tussen Bloem Atelier Lunaria en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. Bloem Atelier Lunaria zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan Bloem Atelier Lunaria opzet of grove schuld te verwijten valt.
Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
Overeengekomen leveringstijden zullen door Bloem Atelier Lunaria zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Bloem Atelier Lunaria niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
Bloem Atelier Lunaria behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Bloem Atelier Lunaria is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.

Verpakking
Bloem Atelier Lunaria heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage in rekening te brengen.

Betaling
Verkoop geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking. Bloem Atelier Lunaria is gerechtigd een vooruitbetaling van de koper te verlangen, in welk geval dit aan de koper zal worden medegedeeld.
 Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bloem Atelier Lunaria het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Bloem Atelier Lunaria verder toekomende rechten. Bloem Atelier Lunaria heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.” Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, gebeuren aan het adres van Bloem Atelier Lunaria of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, die Bloem Atelier Lunaria in verband met inning van zijn vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. Indien de koper in verzuim is, is deze jegens Bloem Atelier Lunaria tevens verschuldigd een direct opeisbare boete, met een minimum van € 25,–, welke in ieder geval wordt vastgesteld op:
– over de eerste € 100,– : 20%;
– over het meerdere tot € 200,– : 15%;
– over het meerdere boven € 200,– : 10%.
Aan personen, in dienst van Bloem Atelier Lunaria, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van Bloem Atelier Lunaria totdat deze volledig zijn betaald.
Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft Bloem Atelier Lunaria het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
Koper dient Bloem Atelier Lunaria hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan koper jegens Bloem Atelier Lunaria een boete verbeurt van 10% van het door koper verschuldigde, voor iedere dag –een deel van een dag daaronder begrepen– dat de koper jegens Bloem Atelier Lunaria hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
Koper verplicht zich jegens Bloem Atelier Lunaria om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Bloem Atelier Lunaria ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.”

Klachten
De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Bloem Atelier Lunaria te worden gemeld.
Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de koper geleverd te worden.

Toepasselijk recht/geschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen bloemist en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin Bloem Atelier Lunaria is gevestigd.

Slotbepaling
In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden
 


 
     06 - 1362 5839

     leny@bloematelierlunaria.nl

     Herwijnen